İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktadır.

Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’dan da kendilerine katılımcı adayı bulunmasını talep edebilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları:

En az 5 sigortalı çalışana sahip olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

•Katılımcıların en az %60’ını 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 2 katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarında ise program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanabilmektedir.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

Toplam Program Süresinin  ¼ lük kısmı içerisinde karşılıklı fesih yapılabilmektedir. (Geçerli sebepler olmak kaydı ile)

İşbaşı Eğitim Programlarında Desteklenecek Giderler

İşbaşı eğitim programına katılan kişilere, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL, öğrenci(tam)* 653,93 TL, öğrenci (kıst)* 490,45 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL’dir. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) illerinde ödemeler %30 artırılmıştır. Ödemeler 853,11 TL’ye çıkarılmıştır.

Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından program süresince karşılanmaktadır.

İşverenin Yükümlülükleri

İşveren;

a) Program süresince programdan yararlanmak için belirlenen tüm şartları sağlamakla,

b) Programa ilişkin olarak; Yönetmelik, Genelge ve il müdürlüğü/hizmet merkezi tarafından belirlenen yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve usulüne uygun olarak yerine getirmekle,

Programın fiili dörtte birlik süresinin tamamlandığı günü izleyen gün itibarıyla programa devam eden katılımcıların en az %60’ini 60 günden az olmamak üzere fiili program gününün en az 2 katı;

  1. kadar süreyle Yönetmelik ve Genelge ile belirlenmekte olan usul ve esaslara uygun olarak istihdam etmekle,
  2. Deprem illerindeki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay (Nurdağı ve Islahiye) istihdam taahhüt oranı %30 olup program süresi kadar istihdam edilmesi şartı aranmaktadır. Bu illerin dışındaki diğer deprem illerinde istihdam taahhüt oranı %40 olup program süresinin 1.5 katı kadar istihdam şartı istenmektedir. Şartların sağlanmaması durumunda işveren 24 ay süre ile yasaklanır ve yapılan ödemeler faizi ile işverenden tahsil edilir.
  3. Program süresince programın ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygunluğuna yönelik olarak sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Yönetmelik ve Genelge ile il müdürlüğü/hizmet merkezi tarafından alınan tedbirleri uygulamak ve gereğini yapmakla,
  4. Katılımcıların birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamasını ya da programa başlama tarihinden önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalılardan olmamasını sağlamakla,
  5. Katılımcıların mümkünse mesai saatleri içerisinde çalışmasının sağlanması, yapılamıyorsa İŞKUR denetimlerinin yapılması için mutlaka personellerin 8:30-17:30 arasında işyerinde olmasının sağlamasıyla, (Burada vardiyalı çalışma yapılabilir fakat mutlaka bu saatler mesai saatlerinde olmalı ve eğer kursiyerler bu saatler öncesinde veya sonrasında vardiyada ise mutlaka İl müdürlüğünden izin alınmalı. Örnek olarak mesai 7:00-15:00 ise veya mesai 9:00-18:00 arası ise vs.)

yükümlüdür.

İşbaşı Eğitim Programında İşverene Verilen Katılımcı Kontenjanı

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında firma en fazla, son 6 aylık çalışanların SGK toplamlarının 180’e bölünmesi ile çıkan sonucun %30’una kadar personel alabilir.

Bu durumu örneklendirecek olursak;

10 çalışanı olan ve çalışanların tamamının 30 gün prim ile çalıştığı bir firmada; toplam

SGK Prim günleri 30(aylık prim günü)*10(kişi sayısı)*6 (son 6 aylık süreç ortalaması arandığı için) =1800 toplam prim günü hesaplanır.

Burada çıkan toplam prim gün sayısının 180’e bölünmesi halinde temel personel sayısı bulunur 1800/180=10 temel personel sayısı. Bulunan bu temel personel sayısının en fazla %30’u oranında kişi program kapsamından yararlanabilir. Bu durumda 10’un %30’u 3 kişi bu firmada en fazla program kapsamında istihdam edilebilir. Çıkan sayısının küsuratlı olması halinde bir üst sayı kadar (Örneğin 3,1 çıkması durumunda 4 kişi) kişi istidam edilebilir.

Önemli Not: Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda işletmeniz 24 ay süre ile İŞKUR programlarından yasaklanır ve yapılan ödemeler faizi ile geri alınır.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.