Şirketimiz tarafından; İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yabancı İşçiler İçin Çalışma İzni, İş ve Sosyal Güvenlik Denetimi, SGK Teşvikleri gibi konularda gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere danışmanlık hizmetleri verilmektedir.  

Bu kapsamda, şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir. Bu aydınlatma metni, Kanunun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. 

Kanunun 10. maddesi uyarınca; hizmet alan kişiler, hizmet alacak potansiyel kişiler, tedarikçiler, iş ortakları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin yetkilileri ve çalışanları ile ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Veri sahibi ilgili kişi gruplarına göre ayrı ayrı aydınlatma metinleri ayrıca hazırlanmış olup, yetkili şirket birimlerinden politikalarımızı temin edebilirsiniz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Uludağ İş Mevzuatı Danışmanlığı İnsan Kaynakları Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.  

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ: 

Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: 

 • Hizmet alan kişilerin, yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü teşviklerden faydalanılmasının sağlanması, 
 • İş hukuku ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat konularında danışmanlık hizmetlerinin yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla verilmesinin sağlanması,
 •  Mevzuat değişikliklerinde, hizmet sunulan ilgili gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerin insan kaynakları biriminin bilgilendirilmesi, insan kaynakları iş süreçlerinin yerine getirilmesi, 
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği konusunda sirküler hizmeti verilmesi,
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek verilmesi, layihaların hazırlanmasında görüşlerini bildirmesi, toplantılarda bulunarak görüş bildirilmesi,
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konusunda Denetim Hizmetleri verilmesi,
 • Yabancılar için çalışma ve ikamet izni alınmasının sağlanması,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında danışmanlık vb. hizmetlerin sunulması,
 • Hizmet sunulan ilgili gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler bakımından, gerekli iş süreçlerinin sürdürülmesi, şirketimiz ile irtibatı bulunan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ödeme, tahsilat, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek, hizmetlerimizin ilgili kişilere sunulabilmesi, bu kapsamda ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Hizmet alan kişiler, tedarikçiler, iş ortakları bakımından, şirketin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin sürdürülmesi, hizmetlerimizi önermek, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, iletişim, denetim, kontrol, risk yönetimi, reklam, kampanya faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal düzenlemeler gereğince, SGK, GİB, Vergi Dairelerine, mahkemelere, icra dairelerine, tüketici hakem heyetlerine, arabuluculara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, 
 • Çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler bakımından; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, finans, muhasebe, idari, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan adayının işe yerleştirme süreçlerini yerine getirmek, şirket ücret politikasının belirlenmesi, 
 • Şirket ortakları/hissedarları bakımından şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket tanıtımının sağlanması, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi,
 • Şirketin faaliyetleri kapsamında; hizmet alan kişiler, potansiyel hizmet alıcıları, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, çalışanlar ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, çözüm ortakları, ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması, gerekli iş süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
 • Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle, tüzel kişi yetkilileri, temsilcileri ile irtibatı, iletişimi gerçekleştirmek, şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak, şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfasının kullanılması, şirket iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimin sağlanması, 

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

 • Kimlik bilgileriniz (Çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler bakımından kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni haliniz, cinsiyetiniz, paylaştığınız resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan nüfus kimlik bilgileri, paylaşılan diğer kimlik bilgileri, hizmet alan ilgili kişilerin, tedarikçilerin yetkilisi ve çalışanlarına ait adı soyadı, kimlik numarası, paylaşılan diğer kimlik bilgileri)
 • İletişim bilgileriniz (İlgili tüm kişisel veri sahibi bakımından; telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz, hizmet alan, tedarikçiler bakımından kayıtlı elektronik posta (kep) adresi bilgisi)
 • Lokasyon bilgileriniz (İlgili tüm kişisel veri sahipleri bakımından; adres, konum bilgileri)
 • Özlük Bilgileri (Çalışanlar bakımından, iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, GSS giriş bilgileri, AGİ formu bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin kimlik, nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil numarası, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, askerlik durum bilgisi, Banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, çalışan adayları bakımından iş başvurusu formu üzerinde yazılı kişisel bilgiler, stajyerler bakımından staj dosyasında yer alan bilgiler, hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerin paylaşılan özlük dosyası kapsamındaki kişisel veriler)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Şirket ile hukuki irtibatı bulunan ilgili kişiler bakımından; adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, iş mahkemeleri ve sair mahkemelere dair dava ve icra dosya bilgileri, soruşturma bilgisi, hizmet sunulan kişilere ait vekaletname bilgisi) 
 • Hizmet alan kişiler, tedarikçi, hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. No, vergi numarası, vergi dairesi, oda sicil bilgileri, yabancı kimlik numarası, pasaport bilgileri, geçici kimlik numarası, adres, konum, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, gibi ödeme bilgileri, finans, fatura, talep, vekaletname bilgisi, imza sirküleri, ticaret sicil bilgileri, pazarlama, işlem güvenliği, risk yönetimi bilgisi, paylaşılan belgeler üzerinde yer alan görsel fotoğraf bilgisi)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerin çalışanlarına ait işyeri giriş çıkış kayıtları)
 • Finans Bilgileri (Hizmet alan kişiler, tedarikçiler bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, ıban numarası, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar, şirket hissedarları bakımından banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri), 
 • Mesleki deneyim bilgileri (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından, öğrenim, meslek kursları, iş tecrübesi bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, kullanılan araç yeterlilik bilgileri, bildirilen formlardaki diğer mesleki bilgileri, hizmet sağlayan tedarikçi yetkilisi ve çalışanları bakımından görev, unvan, meslek bilgisi, oda sicil, uzmanlık, eğitim, diploma, sertifika, yeterlilik bilgileri, diğer mesleki deneyim bilgileri), 
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (İlgili kişi bakımından; doldurulan, basılı formlar, diploma, sertifika, paylaşılan evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraf bilgisi, şirket whatsapp hattı aracılığı ile alınan görsel ve işitsel kayıtlar)
 • Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formlarında yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, genel sağlık raporu tetkikleri, kan grubu bilgisi, laboratuvar tetkikleri, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları, hizmet sağladığımız kişilerin çalışanlarına ait kan grubu, engellilik durum raporları, paylaşılan diğer sağlık verileri) 
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar için sabıka kaydı, çalışanlar ve çalışan adayları için hükümlülük, adli durum bilgileri, hizmet sağladığımız kişi ve firmaların çalışanlarına ait özlük dosyalarında yer alan ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine dair bilgiler), 
 • İnternet sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı hizmetleri üzerinden iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler, sunulan hizmetler kapsamında paylaşılan kullanıcı adı, şifre, işlem güvenliğine dair bilgiler
 • Kurumsal iletişim hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgileriniz.
 • Sosyal Güvenlik Teşviklerinin kullanılmasına yönelik, şirketimizle paylaşılan e-devlet şifresi, kep adresine ait şifreler, e-bildirge şifreleri vasıtasıyla işlenen kullanıcı adı, şifre bilgisi, SGK sicil bilgisi, sigortalının adı, soyadı, kimlik numarası, SGK Sicil Numarası, meslek kodu, işe giriş ve çıkış tarihleri, sigortalının çalıştığı gün ve kazanç bilgisi gibi kişisel veriler. 

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2 inci maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, şirket temsilcilerine, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI:

Kanunun 4/2. Maddesindeki ilkeler gereği, verisi işlenen ilgili kişilerden “Açık Rıza Metinleri” almak suretiyle veya Kanunun 5/2, 6/3 maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, şirketimiz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında çalışanlarımız tarafından kullanılan mail sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle kimlik, iletişim gibi bazı kişisel verileriniz mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir.  

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ: 

Kişisel verileriniz; doğrudan ilgili kişiden sözlü olarak, fiziksel ya da elektronik ortamlarda bulunan formlarının doldurulması, ilgili kişinin paylaştığı e-devlet, e-bildirge gibi şifrelerinin kullanılması suretiyle, çalışanlar için özlük dosyalarının oluşturulması, ilgili kişiler ile yapılan sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, kalite ve kurumsal gelişim faaliyetleri sırasında verilerin işlenmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi, çağrı hizmetlerimizin aranması, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, kep adresi, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

Kişisel verileriniz, kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, çalışanların sağlık verileri bakımından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmekte, toplanmaktadır. 

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Uludağ İş Mevzuatı Danışmanlığı İnsan Kaynakları Hizmetleri Anonim Şirketi, Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi Karadut Sokak Gençarslanlar İş Merkezi No:1/ 73 Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya bilgi@uludagis.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.