İşyerine Zarar Veren İşçiden Bu Zarar Kesilebilir Mi?

4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesinin II. Fıkrasının (ı) bendi gereğince ‘işçinin kendi isteği veya ihmali yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması’ halinde işveren, iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.

İşçinin Verdiği Zarar  Maaşından Kesilebilir mi?

İşçinin İşyerine ve işverene verdiği bir zarar olsa dahi bunun işçiden tazmini çeşitli kurallara tabidir. Çalışanın işverene verdiği zararı çalışanın ücretinden doğrudan kesilmesinde  hukuka aykırılıklar söz konusu olabilir.

Doğrudan kesinti ancak işverenin dava açıp işçinin bu zararı kasten verdiğini ispatlaması halinde mümkündür. Eğer kasten verilmiş bir zarar yoksa ya da zarar kasten verilmiş olsa bile işveren dava açmamışsa çalışanın ücretinden kesinti yapabilmesi ancak çalışanın yazılı onayının alınmasına bağlıdır.

İşçi kesintiye onay vermez ise işveren işçi aleyhine icra takibi başlatarak uğradığı zararı tazmin edebilir.

Yargıtay içtihatlarında da yer alan uygulamaya göre  işverenin, işçinin verdiği zararı, yönetim hakkı çerçevesinde işçiye tazmin ettirebileceğidir. Ancak tabii ki bu yönetim hakkının da sınırları vardır.

İşverenin yönetim hakkı her ne kadar işverenin iş yerini sevk ve idaresinde hareket serbestisini ifade etse de bu hakkı Türk Medeni Kanunun 2. maddesine göre iyiniyetli kullanması gerekir.

İşçinin verdiği zararını tespit etmenin başlıca şartları:

1- Öncelikle işçinin verdiği zararın kesin olması gerekmektedir.

2- İşçinin verdiği zararın işçinin kusurundan kaynaklanmasıdır. Yani işçi, verdiği zarara kasıtlı bir hareketi ile sebep olmasa dahi en azından kusuru bulunmalıdır. Üçüncü kişilerin kusurları, alet edevat hatası, mücbir sebepler vb. sonucu meydana gelen hasarlardan işçi sorumlu tutulmamalıdır.

 3- İşçinin verdiği zarar faturalandırılabiliyorsa faturalandırılmalı, faturalandırılamıyorsa verilen zarar bir eksper tarafından değerlendirilip miktarı belirlenmelidir.