Şubat Ayı Prim Gün Sayısının Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar

Şubat ayının 28 ya da 29 gün çekmesi nedeniyle bu ayda işe giren, işten çıkan, eksik günü bulunan sigortalıların SGK’ ya bildirilecek olan gün sayılarında hatalar yapılabilmektedir. Şubat ayı, 2024 yılında 29 gün çekmekte olup Şubat ayı prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında özellik arz eden durumlar, aşağıda örneklerle anlatılmıştır.

1) Şubat ayı içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

Şubat ayı içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak SGK’ ya bildirilecektir.

Örnek 1: (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2024/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 29 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak bildirilecektir.

2) Şubat ayı içinde işe başlayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

Şubat ayının ilk gününde işe giren ve Şubat ayında tam çalışan sigortalılar hariç, Şubat ayı içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Şubat ayının ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların Şubat ayı prim ödeme gün sayıları, 30 gün olacaktır.

Örnek 2: (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 20.02.2024 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 10 gün, işe başlama tarihi ise 20.02.2024 olarak sisteme girilecektir.

Örnek 3: (C) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 01.02.2024 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, sigortalının 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 gün, işe başlama tarihi ise 01.02.2024 olarak sisteme girilecektir.

3) Şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

Şubat ayının son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, Şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Şubat ayının son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların Şubat ayındaki prim ödeme gün sayıları, 30 gün olacaktır.

Örnek 4: (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 21.02.2024 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 21 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 21.02.2024 tarihi sisteme girilecektir.

Örnek 5: (E) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 01.02.2024 tarihinde işe başladığı, 29.02.2024 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 gün, işe başlama tarihi 01.02.2024, işten ayrılış tarihi 29.02.2024 olarak sisteme girilecektir.

4) Şubat ayında işe giren ve işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

Şubat ayı içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalıların Şubat ayındaki prim ödeme gün sayıları (Şubat ayının ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç),sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Şubat ayının ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların Şubat ayındaki prim ödeme gün sayıları, 30 gün olacaktır.

Örnek 6: (F) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 17.02.2024 tarihinde işe başlayıp 27.02.2024 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp işten ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 17.02.2024, işten ayrılış tarihi 27.02.2024, 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 11 olarak sisteme kaydedilecektir.

5) Şubat ayı içinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

5.1.) Şubat ayı içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden

Şubat ayı içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, devamsızlık gibi) ayın bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların Şubat ayındaki prim ödeme gün sayıları, Şubat ayındaki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 7: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (G) sigortalısının, 2024/Şubat ayında 5 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu var sayıldığında, söz konusu ayda 29 gün bulunması ve sigortalının 5 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, sigortalının 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 29-5=24 olacaktır

5.2.) Şubat ayı içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar yönünden

Şubat ayı içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, devamsızlık gibi) ay içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle; başka bir ifade ile ilgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 8: Özel sektöre ait bir işyerinde 08.02.2024 tarihinde işe başlamış olan (H) sigortalısının, 2024/Şubat ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatli bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu var sayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 29-7-3= 19 olacaktır.

Örnek 9: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (I) sigortalısı, 22.02.2024 tarihinde işyerinden ayrılmıştır. (I)sigortalısının, 2024/Şubat ayında 2 gün ücretsiz izinli bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 22-2= 20 olacaktır.

6) Şubat ayında nakil durumunda gün sayısının hesaplanması

Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde,

Eskiişyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 gün çektiği yıllarda 1 gün, 28gün çektiği yıllarda 2 gün ilave edilecek ve e-Bildirgede işten ayrılış tarihiseçilmeksizin kalan günler için “Diğer nedenler” kodu ile eksik günbildirilecektir.

Ancak, 28 gün çeken Şubat ayları için, ayın 26’sı ile 27’sinde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 2 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-Bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin kalan günler için “Diğer nedenler” kodu ile eksik gün bildirilecektir.

Yine, 29 gün çeken Şubat ayları için ayın 28’inde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 1 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-Bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin kalan günler için “Diğer nedenler” kodu ile eksik gün bildirilecektir.

Örnek 10: (A) Şirketinin işyerini 15.02.2024 tarihinde kapatarak 16.02.2024 tarihinde İstanbul ilinden Sakarya iline taşıdığı ve nakil dolayısıyla Sakarya ilinde 16.02.2024 tarihi itibariyle yeni bir işyeri dosyası tescil ettirdiği varsayıldığında, Şubat ayı içindeki çalışmaları tam olan ve aylık tam ücrete hak kazanan sigortalıların her iki işyerinden bildirilecek prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 olabilmesi için;

-Eski işyerinden 15+1 = 16 gün (13 gün “Diğer nedenler” kodu ile eksik gün bildirilecek)

-Yeni işyerinden 14 gün üzerinden bildirim yapılacaktır.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.